Genètica

This category contains 16 posts

BioGeo4ESO, itinerari d’un curs treballant per projectes

Quan vaig començar amb Chasing after Caminalcules, no pensava que la cosa aniria tant lluny. Però hi va anar. Hacking the Code i Gondwana Tales van venir al darrera. I Drug Research i Heredity ID tot seguit. Van anar apareixent nous projectes i una cosa va portar a l’altra, fins que el curs passat, arribant a 8 projectes, es va tancar el cercle.

Proyectando BioGeo és un itinerari de recobriment curricular de la matèria de Biologia i Geologia de 4 ESO mitjançant activitats d’aprenentatge basat en projectes (ABP).

L’itinerari està format per 8 projectes dissenyats perquè els alumnes desenvolupin les seves habilitats científiques i la comprensió de la naturalesa de la ciència, i ha estat desenvolupat al llarg de quatre cursos acadèmics en els instituts de secundària INS Marta Mata de Montornès del Vallès i INS Vilanova del Vallès (Barcelona).

Els 8 projectes que formen l’itinerari es poden dur a terme en 7 mesos de classe i tracten tots els ítems del currículum de la matèria (excepte l’origen de la vida i la gestió de residus) incidint molt fortament en les habilitats científiques que configuren el bloc 4 del currículum LOMCE de la matèria (Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico, Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación, Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención, Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo, Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado).

Tots els materials estan en anglès i són disponibles per a la seva descàrrega i impressió. Les activitats de l’itinerari van acompanyades de guies didàctiques, no impliquen grans requeriments tècnics (TIC, laboratori) i es basen metodològicament en l’Aprenentatge Basat en Projectes, l’Ensenyament de les Ciències Basat en la Indagació (ECBI), les WebQuest i el Tractament Integrat de Llengua i Continguts.

Proyectando Bio Geo forma part del ProjecteC3 y és disponible a: https://sites.google.com/site/proyectandobiogeo/

I espero que us sigui útil.

Anuncis

Activitat de lectura, debat i escriptura d’un assaig sobre els transgènics

transgenicsWGActivitat articulada seguint la mecànica WordGeneration per a promoure el domini del lèxic acadèmic i prenent com a partida  texts de diversos orígens i diverses bastides de lectura i escriptura del projecte C3.

Els alumnes llegeixen textos de diversos tipus (Infografia, carta, entrevista, prospecte farmacèutic) i debaten sobre un dilema concret i contextualitzat. Com a tancament de l’activitat, elaboren un assaig individual defensant la seva postura mitjançant arguments científics i socials.

L’activitat i els textos es poden descarregar, i s’ofereixen també a la web del projecte C3, on també s’han incorporat diverses bastides (plantilles, exemples, bases d’orientació..) per a treballar l’assaig i altres activitats similars.

Hunting for a gene, seqüència contextualitzada d’indagació en expressió gènica, recerca in silico i ètica científica

Hunting for a gene és una seqüència contextualitzada d’indagació al voltant de l’expressió gènica, la investigació in silico i l’ètica en la comunicació científica, que segueix el marc pedagògic de les Webquestes, el treball per projectes (ABP) i el Projecte C3.

Es proposa als alumnes participar com a investigadors en cerca de gens responsables de la neuro-degeneració, instrumentalitzant aplicacions bioinformàtiques de la recerca real i establint dinàmiques de creació del coneixement científic, que són analitzades a la llum de l’ètica i la comunicació científica.
Els alumnes parteixen de l’ànalisi de microarrays de pacients ficticis amb relació amb malalties neurodegeneratives, per a cercar homòlegs dels gens candidats identificats i dissenyar experiments de transgènesi per a testar les hipòtesis al voltant de l’acció dels gens candidats i comunicar-se científicament mitjançant formats específics (seminaris de recerca, articles científics i debats sobre controvèrsies sòcio-científiques). Els materials s’ofereixen en anglès.

L’activitat està disponible a:

https://sites.google.com/site/huntingforagene/

Activitat de lectura, debat i escriptura d’un assaig sobre el determinisme genètic

Activitat articulada seguint la mecànica WordGeneration per a promoure el domini del lèxic acadèmic i prenent com a partida la pel·lícula GATTACA, texts de diversos origens i diverses bastides de lectura i escriptura del projecte C3.

L’activitat és disponible a la web del projecte C3, on també s’han incorporat diverses bastides (plantilles, exemples, bases d’orientació..) per a treballar l’assaig.

 

Heredity ID, Webquest/Projecte sobre models d’herència genètica i pedigrees

herdityidIn this activity, students are propoposed to analyze real data to determine the heredity model of a character. Students sistematize and communicate their data in the form of a Scientific Poster.

This activity is directed to secondary school 14-18 years old students. As you can see, the site is directed to students, so you can propose them directly the web adress to undertake the activity. This is one of the reasons why correct answers are not provided (further explanation in IBSE).

Link to the activity: https://sites.google.com/site/heredityid/home

Drug research, indagació, mitosi i càncer

L’activitat didàctica Drug Research és un joc de rol-Webquesta on es proposa a l’alumnat que estudii l’eficàcia de diversos medicaments antitumorals candidats. Partint d’imatges de microscopi de biòpsies de ratolins tractats amb diferents medicaments, han de determinar mitjançant l’estudi de les mitosis l’eficàcia antitumoral dels medicaments, tot dissenyant experiments, contrastant dades en diferents formats i comunicant-se científicament. L’activitat té una durada de 6-8 sessions i proposa diverses organitzacions d’aula (individual, parelles, grup, gran grup), i formats de comunicació científica. L’activitat està projectada cap a a la de-construcció del mètode científic, per a proporcionar a l’alumnat una visió més construccionista i serendípica de la ciència, més propera a la realitat, i promou reflexions sobre la naturalesa del coneixement científic, la relació ciència-ètica i ciència-tècnica.

Accés a l’activitat: https://sites.google.com/a/xtec.cat/drugresearch/

Genètica, grups sanguinis i indagació

Activitat d’herència genètica d’indagació de paper i boli. A alumnes que ja coneixen els models d’herència autosòmica dominant i recessiva, i les lleis i proporcions de Mendel, se’ls proposen diversos creuaments (només se’ls donen els fenotips), i han de descobrir el genotip de cadascun i com funciona el model d’herència.

És preferible no dir-los que es tracta de grups sanguinis. Els alumnes descobreixen per si mateixos la codominància i l’al·lelisme múltiple.

En primer lloc, oferir-los les dades fenotípiques següents (millor, gradualment, i demanant que comuniquin les seves expectatives i hipòtesis..què significaria si…):

grupssanguinis

En segon lloc, permetre a cada grup que proposi dos creuaments i dir-los quines proporcions fenotípiques en resultarien.


A partir d’aquí han de descobrir que els dos individus B són heterozigots B0 i que l’individu A és heterozigot A0, a més del model de codominància AB en els grups sanguinis.

Fer hipòtesis, dissenyar experiments i extreure conclusions de dades. Tot en un quart d’hora, boli i paper. I una explicació que t’estalvies.

En acabat, es pot continuar amb pràctica de problemes de genètica.

Llistats de problemes de genètica

Tres llistats de problemes de genètica, cadascun enfocat a diferents aspectes:

Problemes de genètica 1: Creuaments monohíbrids i dihíbrids.Problemesgenetica4ESO

Problemes de genètica 2: herència lligada al sexe (daltonisme, hemofilia), al·lelisme múltiple i codominància (grups sanguinis).Problemesgenetica4ESO2

Problemes de genètica 3: activitats on cal deduir quin model d’herència és consistent amb les dades.Problemesgenetica4ESO3

Els llistats estan en OpenOffice.

Hacking the code, activitat d’indagació sobre el codi genètic

L’activitat, per ser feta en grups de tres alumnes,  serveix com a introducció al dogma central de la biologia molecular i té per objectiu que els alumnes descobreixin com funciona el codi genètic.

L’activitat reprodueix l’idea original dels experiments de Nirenberg i Khorana el 1965 i inclou apartats específics en què els alumnes dissenyen experiments, reprodueixen els processos de discussió i acords en la construcció de coneixement científic, i dialoguen sobre els processos que han dut a terme (metaaprenentatge). Imprescindible: fer-la sempre abans d’explicar res sobre l’ADN.

L’activitat i els materials per dur-la a terme es troben disponibles a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/hacking-the-code/home i es recomana imprimir els materials i fer-la en paper.

I tot en una hora i mitja de classe. Com sempre, comentaris i propostes de millora són benvinguts!

===============================================================================

ACTUALITZACIÓ 08/11/13:

S’ha publicat un article descrivint l’aplicació de l’activitat.

Hacking the code: una aproximació indagadora a l’ensenyament del codi genètic, o seguint les passes de Nirenberg i Khorana. Ciències (2013) 25, 20-25 J. Domènech

L’activitat ha rebut el segon premi del concurs 2013 d’activitats d’indagació “We Inquire”, i està catalogada a l’ARC (Aplicació de Recursos al Currículum).

He aplicat de nou l’activitat Hacking the code, sobre el codi genètic, on els alumnes identifiquen pautes a partir de seqüències d’ADN i proteïna reals per arribar a descobrir com funciona el codi genètic.

Però aquest cop, amb una novetat: dels diferents equips d’alumnes que anaven avançant a través de diversos passos (cada pas amb noves seqüències), hem fet que a cada pas, un alumne de l’equip havia de canviar d’equip i anar a un altre equip. El resultat ha estat que el coneixement s’ha començat a expandir i retro-alimentar-se i que s’han produït encontres de bones idees que s’havien generat inicialment en equips diferents.

Un alumne ha dit: però al final, hi haurà un equip que aconseguirà saber com funciona, i ja no hi haurà ningú dels que eren l’equip al principi.

Fantàstic. No se m’acut una metàfora millor de la creació del coneixement científic.

Genetics Heredity Test

Examen d’herència genètica, incloent el treball per pedigrees, la identificació de models d’herència, lleis de Mendel i quadre de Punnet. Dominància/Recessivitat i freqüències de recombinació.

L’examen està en anglès, procurant que l’idioma no sigui un obstacle i conté principalment problemes.

Obrir per a Descarregar: geneticsheredityexam

Test Molecular Genetics

Examen de Bio i Geo de 4t d’ESO, amb exercicis de transcripció i traducció (ADN-ARN-Prot) i estudi dels efectes de diverses mutacions en la proteïna resultant.

Treball amb enzims de restricció, regles de Chargaff, i les aportacions dels científics més rellevants en l’estudi de l’estructura del DNA i el dogma central de la biologia molecular.

L’examen està en anglès, procurant que l’idioma no sigui un obstable, conté principalment exercicis i problemes.

Obrir per a Descarregar: Test Molecular genetics

Activitat Mapping Chromosomes

Aquesta activitat es fa havent explicat als alumnes les variacions de freqüències de recombinació en relació a la proximitat en el genoma.

Partint de les freqüències de recombinació de diversos gens, han de treballar en equips de 3 per a reconstruïr el mapa cromosòmic d’aquests gens, en grup. L’activitat està en anglès.

Obrir per a Descarregar; Chromosome mapping

Problemes de genètica resolts per a autocorrecció: estudi de pedigrees

Diversos casos d’herència de grups sanguinis i altres models amb quadre de Punnet, resolts per a l’autocorrecció.

GeneticsProblemsList4

Problemes de genètica càlcul de probabilitats i epistàsia

En aquest llistat de problemes (en anglès) s’hi  practica el concepte d’epistàsia, creuaments dihíbrids i lligament.

GeneticsProblemsList3

Problemes de genètica de creuaments dihíbrids i herència multigènica

Llistat molt complet d’exercicis en el què practicar l’ús del quadre de Punnet, herència dels grups sanguinis i herència multigènica. En anglès.

GeneticsProblemsList2

Problemes de genètica: pedigrees genètics

Llistats de problemes de genètica per a determinar pedigrees genètics.

GeneticsProblemsList1

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3.279 other followers

Anuncis
%d bloggers like this: